Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Masz prawo do uzyskania pełnego odszkodowania

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zawierają enumeratywnego wyliczenia kosztów, które jako poniesione przez poszkodowanego, mają mu być zwrócone przez sprawcę wypadku czy też zobowiązanego do ich naprawienia Ubezpieczyciela w ramach uczynienia zadość wyrządzonej szkodzie przez sprawcę wypadku. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje wszelkie straty oraz utracone korzyści pozostające w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem. Kodeks cywilny zawiera ową zasadę w art. 361 KC – gdzie odnosi ją do szkód majątkowych, oraz w art. 444 KC – w odniesieniu do szkód na osobie.

 

Art. 361. § 1 KC. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Art. 444. § 1 KC . W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, sumę potrzebną na koszty przygotowania do nowego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty […].

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357