Telefon:

+48 22 300 89 89

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych przez Kancelarie Prawną Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. z siedzibą w Warszawie na podstawie których ujednolicone są wzorce umów o świadczenie usług prawnych i zastępstwo procesowe oraz na podstawie której Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. świadczy usługi prawne

 

Na
 
Fo
 
Po
 
Za
 
Kan
 

 

Przejrzyste warunki współpracy to według nas jasne i transparentne warunki wynagrodzenia

 

Kwestia przejrzystości zasad wynagradzania za czynności profesjonalnej obsługi prawnej według nas należy do szczególnie ważnych w relacji mocodawca – kancelaria. Przed przyjęciem zlecenia obie strony muszą mieć pewność, że uzgodniły wszelkie warunki współpracy i nie będzie w tej kwestii niedomówień. Dlatego poniżej zamieszczam wykaz stawek i zasady rozliczeń najczęściej spotykanych usług.

 

Porady, konsultacje i analizy prawne

 

porada prawna – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, bez z wstępnej analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania 45 minut) – od 250 zł;

 

porada prawna z analizą wstępną dokumentów – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, wraz z wstępną analizą dokumentów, bez analizy przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania 45 minut) – od 400 zł;

 

konsultacja prawna – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, wraz z wstępną analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa (czas trwania do 60 minut) – od 1.000 zł;

 

analiza problemu prawnego – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania powyżej 30 minut) – od 1.500 zł;

 

Pismo upominawcze na papierze kancelaryjnym (tzw. wezwanie do zapłaty), jak też udzielenie odpowiedzi na podobne pismo strony przeciwnej– 300-800 zł netto;

 

Stawka godzinowa uzależniona jest od rodzaju sprawy i postępowania (cywilne, gospodarcze, wykroczeniowe, karne, karne-skarbowe, międzynarodowe). Standardowa stawka godzinowa kancelarii wynosi 500 zł netto za godzinę efektywną pracy, to jest wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia mocodawcy. Tę stawkę proponujemy przy zleceniach jednorazowych, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie, projekty umów, regulaminy, uchwały, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach trudnych, nietypowych itp.

 

Stawka za zastępstwo prawne

Proponujemy ją w przypadku zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Konkretna wysokość uzależniona jest od oceny czasochłonności postępowania, nakładu pracy, objętości akt sprawy, skomplikowania sporu. Konieczne może okazać się upoważnienie do zapoznania się z aktami sprawy w sądzie lub innym organie, które będzie ważne jedynie do dokonania tej czynności. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zaznaczamy, że wyłącznie Mocodawcę obciążają wszelkie koszty związane z prowadzeniem sporu w postaci m.in.: opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, notarialnych i innych, w tym zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu w kwocie wskazanej przez sąd lub inny organ. Uiszczanie takich opłat nie jest elementem rozliczeń mocodawca-kancelaria.

 

Stawiennictwo na rozprawie sądowej lub innej czynności procesowej (posiedzenie, egzekucja, oględziny itp.) uzależnione jest od nakładu pracy związanej z przygotowaniem, czasem trwania czynności i jej skomplikowaniem.

 

Stawki orientacyjne:

na terenie Polski – 500 zł netto do godziny czasu,

na terenie Europy, ale poza Polską – 500 euro za godzinę plus zwrot kosztów,

na czynnościach przeprowadzanych w sprawach skomplikowanych np. karnych uzgadniane jest indywidualnie.

 

Pomocą w określeniu wynagrodzenia służy rozporządzenie z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, którego aktualny tekst jest dostępny m.in. na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000461

 

Stawki określone wyżej są kwotami netto i przy wystawieniu faktury VAT są powiększone o należny podatek VAT (aktualnie 23%).

 

Stawki określone powyżej mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

Stawka stała miesięczna (ryczałt) – którą w związku z zainteresowaniem tą formą rozliczeń na rynku usług prawniczych oferujemy w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy, w zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w każdym miesiącu. Stawka taka obejmuje umówiony limit godzin efektywnych oraz odpowiadającą mu stawkę. W przypadku przekroczenia tego limitu informujemy o tym i na życzenie mocodawcy świadczymy usługi dodatkowe według stawki za godzinę efektywną. W celu uzgodnienia ryczałtu prosimy o kontakt.

 

Gwoli informacji w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że:

Co do zasady nie przyjmujemy wynagrodzenia wyłącznie jako tzw. premii za sukces. Nigdy nie przyjmujemy spraw, w których honorarium miałby stanowić tylko i wyłącznie tzw. procent, czyli bez uzgodnionej stawki wstępnej, gdy całość wynagrodzenia ma stanowić udział w zysku w przypadku korzystnego rezultatu. Ponadto w sprawach incydentalnych oraz wpadkowych w trakcie prowadzenia zleconej sprawy zawsze celem rozliczenie tego postępowania stosujemy stawkę godzinową. Podobna zasada zastosowanie ma do postepowań represyjnych, które będą efektem zleconej sprawy o ile w tego typu sprawach wcześniej nie zostanie uzgodnione oddzielne honorarium.

Ogólne Warunki Świadczenie Usług Prawnych przez Kancelarie Prawną Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. z siedzibą w Warszawie

OWŚUP

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357